Aanvraag 20120307
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum7 maart 2017
Opdrachtgever
Lokatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

Beschrijving Opdrachtgever:
Het ministerie van Veiligheid en Justitie zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Veiligheid en Justitie werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Soms is dat een ingrijpende maatregel, soms worden nieuwe perspectieven geopend. Altijd zijn het ingrepen die alleen Veiligheid en Justitie kan en mag doen. Recht raakt mensen. Zie verder.
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-veiligheid-en-justitie Over Directie Informatisering en Inkoop De directie Informatisering & Inkoop (DI&I) is verantwoordelijk voor de VenJ-brede ICT-infrastructuur door het inrichten en beheren van centrale voorzieningen en adviseert, faciliteert en ondersteunt de ambtelijke top, de DG-en en op verzoek van deze de VenJ-onderdelen over (beleidsmatige) vraagstukken op het gebied van informatievoorziening en de beheersing van grote ICT-projecten. Strategisch leveranciers management is ingericht voor Microsoft (ook voor het Rijk) en Oracle en de directie heeft de bedrijfsjuridische functie voor VenJ in huis. Daarnaast formuleert DI&I VenJ-brede kaders en adviezen om als ministerie rechtmatig, efficiënt en duurzaam te kunnen inkopen en aan te sluiten op Europese en Rijksbrede ontwikkelingen zowel voor IV als voor inkoop.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel:
Eén zeer ervaren management (principal of business) consultant (BC) op het onderwerp infrastructuur op strategisch niveau voor het project GeTIJ 2.
Doelstelling van het project is het formuleren van strategische uitgangspunten op functioneel niveau voor de periode 2017-2025 ten behoeve van de gemeenschappelijke technische infrastructuur van VenJ . Deze uitgangspunten moeten gebaseerd zijn op zowel interne als externe factoren. Uitgangspunt daarnaast is dat het resultaat wordt vertaald in een veranderplan ten behoeve van de vernieuwing of de verweving van de infrastructuur van VenJ.

De strategische uitgangspunten op functioneel niveau die geformuleerd worden in het kader van GeTIJ zijn toepasbaar bij het definiëren en uitvoeren van projecten die de gemeenschappelijke technische infrastructuur van VenJ raken voor de periode 2017-2025. Geplot op de Enterprise Architectuur Rijk (EAR) gaat het bij infrastructuur over de volgende aspecten: (1) Connectdiensten, (2) Datacentrumdiensten, (3) Toegangsdiensten en (4) Gegevensdiensten. De volgende onderwerpen (interne en externe factoren) dienen meegenomen te worden bij het formuleren van de strategische uitgangspunten:
a. Wettelijk kader.
b. Strategische doelen VenJ, inclusief strategische doelen I-domein
c. Informatiebeveiliging
d. Technologische ontwikkelingen
e. Ontwikkelingen aanbodpartijen
f. Functionele behoefte VenJ.
g. Prijs / kwaliteitverhouding.

De consultant schijft mede namens een kernteam de stukken en bereidt de interviews voor, organiseert workshops en verzamelt informatie. De consultant kan zeer goed schrijven en beschikt over een zeer gedegen kennis van de markt en markttrends op het onderwerp infrastructuur. De BC wordt aangestuurd en legt verantwoording af aan de projectleider. De BC maakt deel uit van een kernteam waar naast de projectleider ook een infrastructuurarchitect, strategisch beheerder en ondersteuner deel van uitmaakt.

De volgende producten worden opgeleverd door het projectteam.
Eindrapport – Conform scope opdracht elementen EAR (zie boven, 1-4) en interne en externe factoren (zie boven, A-G) de strategische uitgangspunten op functioneel niveau voor de infrastructuur voor de periode 2017-2025. Ook de toekomstige functionele behoeften maakt daar deel van uit evenals markttrends en ontwikkelingen
Veranderplan – Meerjarig veranderplan van 2017 tot 2025 op basis van het eindrapport. Daarbij zijn de eerste jaren fijnmazig ingevuld.
Architectuur plaat – Op basis van ‘Archimede’ een plaat met een totaalbeeld op hoofdlijnen van architecturale uitgangspunten zoals geformuleerd in het eindrapport. Dit ten behoeve van architecten en informatiemanagers etc.
Praatplaat – Het betreft een overall overzicht op een plaat voor brede communicatie richting VenJ en daarbuiten, voor zowel professionals als niet professionals.
Op hoofdlijnen wordt de volgende aanpak gehanteerd.
– Gestart wordt met het verzamelen van informatie. Bijvoorbeeld: informatie wordt verkregen uit een evaluatie van GeTIJ 2008-2015. Informatie wordt verkregen door een ‘desk research’ van belangrijke vastgestelde documenten
– Workshops met vertegenwoordigers van de verschillende disciplines binnen VenJ, het Rijk en Overheid worden georganiseerd. Het betreft daarbij informatiemanagers, (technische) architecten, beheerders , informatiebeveiligers en directeuren beheer. Het doel van de workshops is het scherpstellen van en creëren van het gewenste draagvlak voor de vast te stellen functionele strategische uitgangspunten. In het kader van de workshops komen ook de toekomstige functionele behoeftes aan de orde en worden geïnventariseerd en besproken.

Functie eisen (Knock-out Criteria):
– Je hebt een afgeronde opleiding WO, diploma moet worden overlegd bij inzet.
– Je hebt uitstekende schriftelijke vaardigden.

Functie Wensen:
– Je hebt minimaal 4 jaar relevante ervaring met infrastructuur op strategisch niveau
– Je hebt bewezen kennis van de VenJ organisatie / het rijk of een vergelijkbare organisatie (meerdere organisaties die een federatief verband samenwerken).

Overige informatie:
Let op! Indien je wordt voorgesteld zullen we je vragen referenties te willen opgeven ten behoeve van het ministerie. Het ministerie verlangt eveneens een toelichting te willen geven. De vraagstelling is als volgt.
– Geef kort weer (maximaal 2 a-4tje) waaruit blijkt de marktkennis / inzicht in ICT Trends en internationale Technische Infrastructurele Ontwikkelingen (TIO) die relevant kunnen zijn voor de technische infrastructuur van VenJ (zie bij beschrijving opdracht punt 1-4 (EAR) en punt A-G (factoren) voor de elementen die relevant zijn. Hieruit blijk eveneens uitstekende schriftelijke vaardigheden.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: 07-03-2017
Duur: 5 maanden (indicatief)
Optie op verlenging: ja
Inzet: 24 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 23-02-2017
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: Week 9

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
• CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
• Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
• Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
• Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.
• Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij ervan uit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
• Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
• Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.