Aanvraag 20122171
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum19 maart 2018
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied
Aanvraagomschrijving

Opdracht Informatiemanager:
De organisatie staat aan de vooravond van een aantal grote veranderingen: Het Nieuwe Werken wordt geïntroduceerd hetgeen grote consequenties heeft voor de werkwijze. Digitalisering is hierbij een randvoorwaarde. Bovendien werkt de organisatie deels in lijnstructuur, maar meer en meer in netwerken. Dit vraagt een goede basisinrichting van de werkprocessen die eenvoudig aanpasbaar is en beschikbaarheid van de juiste en actuele informatie.
Het gemeentelijk informatiebeleid is geactualiseerd en de kaders en kwaliteitseisen van de informatievoorziening zijn opnieuw vastgesteld. Het biedt het kader voor de beoordeling van investeringen, projecten en (beheer)activiteiten. Dit beleid moet vertaald worden in acties en projecten. De vraag daartoe ligt ook bij R&E. Deze afdeling heeft belang bij een goede informatievoorziening en passend applicatielandschap. Zo wordt er binnen R&E veel projectmatig gewerkt; vindt veel uitwisseling van bestanden plaats; wordt er veel gebruik gemaakt van beeldmateriaal; en wordt veel samen gewerkt met zowel interne afdelingen als externe partijen. Publieke data moeten extern kunnen worden gedeeld; externen moeten veilig kunnen deelnemen aan gemeentelijke projecten.
R&E loopt op dit moment echter in toenemende mate tegen een aantal belemmeringen aan. Concreet betreft het bijvoorbeeld de beschikbaarheid van actuele informatie en de vindbaarheid van documenten binnen het bestaande applicatielandschap. Een van de gevolgen hiervan is dat medewerkers veel informatie individueel opslaan, waarmee de informatie voor collega’s niet of moeilijk ontsluitbaar is. Ook vergt de implementatie van het zaakgericht werken op de afdeling een goede beschrijving van het werkproces als uitgangspunt.
Een inventarisatie in de afdeling R&E met het bovenstaande aandachtspunten als uitkomst heeft in de afgelopen maanden plaatsgevonden. Vandaaruit willen we de input vanuit het vakgebied van R&E in het proces van actualisering van de informatievoorziening verbeteren.

Om aan het bovenstaande invulling te geven zijn wede op zoek naar een Informatiemanager. Hij of zij zal voor een periode van 6 maanden gedurende 3 dagen per week worden aangetrokken om;
– Het uitwerken van het R&E deel van de informatievoorziening en dit vertalen in wensen en eisen met betrekking tot de informatievoorziening.
– Waar dit investeringen vergt dit in een businesscase uitwerken (nut en noodzaak, investerings- en exploitatiekosten, dekking, raakvlakken en risico’s)
– met adviseurs van de afdeling en ICT- en IV-adviseurs beschrijven/in beeld brengen van de voor de afdeling relevante/cruciale processen in de samenwerking met interne en externe partijen;
– ervoor zorg te dragen dat werkprocessen in projecten en opgaven zodanig beschreven zijn dat adviseurs en management zich erin herkennen en de samenhang van informatie wordt geborgd;
– een plan te maken voor documentbeheer domein R&E mede in relatie tot het zaaksysteem en het digitaal archief;
– het applicatielandschap van R&E afstemmen op de informatiebehoefte (wie heeft toegang tot wat en waarom) en het MT adviseren omtrent de optimalisatie daarvan (verbeteringen en opleidingsplan) en ondersteunen in het overleg daarover;
– een opleidingsplan te maken om adviseurs te trainen in een eenduidige en bij het werkveld aansluitende systematiek van documentbeheer (naamgeving), archivering en publicatie;
– een opleidingsplan maken voor optimaal gebruik van de voor de afdeling essentiële applicaties.

Jouw profiel:
Om het bovenstaande uit te kunnen voeren en de vertaalslag te kunnen maken van de gewenste ontwikkelingen vanuit het vakgebied van R&E naar de kansen en mogelijkheden van ICT/IV, dient de aan te trekken Informatiemanager een duidelijke visie te hebben op, en ervaring te hebben met de implementatie van informatievoorziening en informatiesystemen.
Bekendheid met de werkprocessen in gebiedsontwikkeling en beleidsvoorbereiding in het fysieke domein van een gemeente is daarbij onontbeerlijk om te ondersteunen in het formuleren van en het in laten voorzien van de informatiebehoefte.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Helder
Startdatum: zsm
Duur: 6 maanden
Optie op verlenging: mogelijk wel, maar vooralsnog begrensde opdracht.
Inzet: 24 uur per week
Tarief: ca € 80 – € 85
Sluitingsdatum: 07-03-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week van 12 maart

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.