Aanvraag 20120496
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum10 april 2017
Opdrachtgever
Lokatie,
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

Profiel Organisatie:
Het OM is een landelijke organisatie verdeeld over tien arrondissementen. Deze zijn gelijk aan de tien regionale eenheden van de politie. Daarnaast is er een landelijk parket dat zich richt op de bestrijding van (internationaal) georganiseerde misdaad, en een functioneel parket dat criminaliteit bestrijdt op het gebied van milieu, economie en fraude.
Op de tien arrondissementsparketten beoordelen officieren van justitie, ondersteund door administratieve en juridische specialisten, enkele honderdduizenden zaken die jaarlijks binnenkomen. De zaken waarin hoger beroep wordt aangetekend komen bij een van de vier vestigingen van het ressortsparket. Daar heet de vertegenwoordiger van het OM ‘advocaat-generaal’. De parketten worden geleid door hoofdofficieren van justitie en een hoofdadvocaat-generaal. De landelijke leiding van het OM berust bij het College van procureurs-generaal (het College) in Den Haag. De minister van Veiligheid en Justitie is politiek verantwoordelijk voor het OM. Hij bepaalt samen met het College de prioriteiten in de opsporing en vervolging. In totaal werken ongeveer 5.000 mensen bij het OM.
Aan het hoofd van het OM staat het College van procureurs-generaal. Het College is verantwoordelijk voor heel het OM en legt zich toe op de formulering van nieuwe handhavingsrichtlijnen en het ontwikkelen van het opsporings- en vervolgingsbeleid. De zorg voor de organisatie en de bedrijfsvoering ligt eveneens bij het College. De parketten staan onder leiding van een hoofd van een bedrijfsonderdeel die verantwoordelijk is voor de primaire taken van een arrondissement of ressort of een landelijk werkend onderdeel.
De onderdelen van het OM kennen ieder een eigen dynamiek, aandachtsgebieden en, in sommige gevallen, specialismen.
Voor een nader profiel van het OM verwijzen wij naar de website van het Openbaar Ministerie: www.om.nl

Profiel afdeling:
Digi-OM staat voor ‘Programma Digitaal Werken Openbaar Ministerie’. Het programma Digi-OM draagt bij aan het verbeteren van de informatievoorziening van het OM, op zo’n manier dat de informatiepositie van de professional adequaat is, het dienstverleningsproces naar de burger van hoogwaardig niveau is en de behandeling van strafzaken doelmatig en efficiënt is.
Het programma Digi-OM heeft als belangrijkste doelstellingen:
1. Om strafzaken efficiënter en doelmatiger te behandelen.
2. Om de hoogwaardige en digitale dienstverlening te bieden die burger van een moderne overheid verwacht
3. Om beter en slimmer samen te werken in de strafrechtketen
4. Om de OM-medewerker beter te faciliteren in zijn/of haar werk
5. Om in staat te zijn nu én in de toekomst aan te sluiten op vragen uit de maatschappij en de directe omgeving

Om deze doelstellingen te kunnen halen, onderhoudt het programma nauwe contacten met andere onderdelen binnen het OM. Vanuit de projecten van het programma worden bijeenkomsten georganiseerd om de wensen van de gebruikers te achterhalen. Tevens wordt er samengewerkt en afgestemd met ketenpartners zoals de Rechtspraak, Politie en de NOvA (Nederlandse Orde van Advocaten).

Het programma bestaat naast het programmabureau uit meerdere, met elkaar samenhangende digitaliseringsprojecten. Daarnaast is Digi-OM een veranderprogramma; digitaal werken vraagt een andere manier van werken en brengt een verandering van werkprocessen met zich mee. Bovendien is digitaliseren nodig voor het realiseren van de toekomstbestendige, betaalbare organisatie die we als Openbaar Ministerie met OM2020 voor ogen hebben.

Een programmadirecteur en een programmamanager geven leiding aan het programma.

Omschrijving dienst, aanleiding en doel:
Het programma Digi-OM is op zoek naar een ervaren programmasecretaris om het PMO van Digi-OM invulling te geven en de programmaleiding te ondersteunen. De huidige programmasecretaris is al enige tijd uitgevallen door ziekte, inmiddels is er grote behoefte voor invulling van in deze functie. Met de komst van deze programmasecretaris wordt de programma hygiëne weer op orde gebracht en achterstallige werkzaamheden weggewerkt, zodat het programmamanagement optimaal ondersteund is.

Omschrijving werkzaamheden:
Senior Programmasecretaris PMO Digi-OM
Als senior programmasecretaris PMO krijg je een aantal complexe projecten en programma’s onder je hoede waarvoor je de volledige administratie verzorgd. Je haalt energie uit het ondersteunen van al deze projecten en programma’s en met je professionele en frisse blik weet je de organisatie hiervan waar nodig te verbeteren.

De senior PMO:
– ondersteunt de programmaleiding en opdrachtgever Digi OM, door het voeren van een doelmatige registratie, administratie en rapportages over dit programma en de projecten binnen dit programma;
– ondersteunt ook de besluitvorming door het opstellen van eventueel benodigde bestuurlijke stukken. De senior PMO legt verantwoording af aan de programmaleiding.

Wat wordt van de senior PMO verwacht:
– ondersteunen van en meedenken met programmamanagement;
– administratief coördineren en bewaken van tijdlijnen, budgettaire grenzen en beslismomenten van het programma;
– verzorgen van geaggregeerde voortgangsrapportages (financieel en per project), na verkregen input van de projectleiders;
– bewaken van de integrale planning en programmaportfolio;
– verzorgen van de informatievoorziening vanuit het programma;
– houdt wijzigingen bij van planning, budget en scope en informeert alle betrokkenen actief, na verkregen input van de projectleiders;
– inrichten en beheren van het digitaal programma-archief;
– onderhouden van projectdossiers en programmaportfolio;
– verzorgen van overlegstructuren, secretariaat en actielijnen;
– notuleren van overleggen;
– assisteren bij inkooptrajecten.

Wat gaat de senior PMO precies doen?:
– inrichten, invoeren en bewaken van een adequate en efficiënte portfolio-, programma- en projectadministratie/dossiers;
– begeleiden en bewaken van de uitvoering van de Digi-OM programma- en projectmanagementprocessen, evenals het doen van verbetervoorstellen en deze waar nodig doorvoeren en borgen;
– bewaken van de programma- en projectplanning evenals de integrale Innovatie en ICT planning;
– voorbereiden en bijhouden van periodieke management en voortgangsrapportages;
– onderhouden van capaciteit- en resourceplanning en het afhandelen van resource-aanvragen van programma’s en projecten en de inhuur van externe medewerkers;
– beheren van het centrale projectencentrum voor de Digi-OM projecten.

Functie eisen (knock out criteria):
– Jij hebt een afgeronde opleiding op HBO niveau
– Jij hebt het certificaat Basis PRINCE2 (Practitioner)
– Jij hebt het certificaat IPMA of PMI

Functie wensen (gunnings criteria):
– Jij hebt relevante werkervaring binnen overheidsorganisaties
– Jij hebt werkervaring met het specifieke karakter van Agile/SCRUM projecten
– Jij hebt werkervaring met project- en programma-ondersteuning
– Jij hebt werkervaring met de procedurele kanten van projecten en programma’s.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag/Utrecht
Startdatum: 10-04-2017
Duur: 36 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 24-32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 29-03-2017
Sluitingstijd: 09.00 uur
Gesprekken: week 14

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
• CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
• Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
• Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
• Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.
• Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
• Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
• Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.