Aanvraag 20122349
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum17 mei 2018
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

Achtergrond Opdracht:
Mobiliteit is volop in beweging. Om mede invulling te geven aan de opgaven die er liggen zoekt het cluster Mobiliteit naar versterking. Je komt te werken in het team Infra en wordt aangestuurd door en legt verantwoordelijkheid af aan de projectmanager / coördinerend senior infrastructuur. Slimme verkeerslichten, voorspellende reisinformatie en zelfsturende voertuigen. Onze mobiliteit verandert en ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Digitalisering en automatisering zijn niet meer weg te denken uit onze mobiliteit en slimme vervoerssystemen kleuren onze manier van verplaatsen. Maar ook onze samenleving en economie zijn in beweging. Dit heeft invloed op onze mobiliteit. Zo doet de deeleconomie haar intrede. Ook  denken we steeds meer internationaal en kijken we makkelijker en vaker over de grenzen. Tegelijkertijd verandert de samenstelling van de bevolking in onze provincie. Dit heeft grote invloed op de mobiliteitsvraag, die ook steeds meer personaliseert. We moeten dus op zoek gaan naar maatwerk.

Al deze ontwikkelingen bieden kansen voor Limburg. Daarvoor de Provincie een Mobiliteitsplan opgesteld dat door Provinciale Staten op 23 februari jl. is vastgesteld. Dit Mobiliteitsplan is ons antwoord op de toekomstige uitdagingen op het gebied van mobiliteit. In deze koers geven we richting aan hoe wij de opgaven van morgen willen aanpakken of omarmen. De mogelijkheid aan oplossingen is “grenzeloos”. Een louter op infra gerichte aanpak hoeft en werkt niet altijd meer. Daarom zoeken we naar ruimte en flexibiliteit. Ruimte om te ontwikkelen en van aanpak te veranderen. Om kansen te pakken als ontwikkelingen en innovatie die bieden. Flexibiliteit om waar nodig van koers te veranderen als de opgave hierom vraagt.  Deze transitie maken we niet alleen maar samen met regionale, landelijke en internationale partners. De rol van de overheid en in het bijzonder de Provincie verandert in deze samenwerking. We gaan meer werken als gebiedsgerichte partner in integrale mobiliteitsopgaven. Soms als proactieve initiator en soms als ambassadeur. Altijd als gelijkwaardige speler en op basis van gedeelde verantwoordelijkheid. In de komende periode zal het cluster Mobiliteit de beweging gaan maken om volgende deze nieuwe methode o.a. de infrastructurele- en fietsprojecten aan te gaan pakken.

Omschrijving Opdracht:
In deze functie zorg je voor de totstandkoming van infrastructurele projecten. Je hebt een goede kijk op en gevoel voor de haalbaarheid van projecten. Bij het voorbereiden en uitvoeren van projecten hou je dat steeds voor ogen en signaleer je tijdig wanneer de haalbaarheid onder druk komt te staan. Vanuit het cluster Mobiliteit speel je met name een rol in de initiatief-, haalbaarheids- en planvormingsfase. Je bent in staat om al naar gelang de fase van een project en de behoeften in dat project zowel de procesrol als de projectrol in te vullen. Proces- en projectmatig werken kent voor jou dan ook geen geheimen. Je vindt het vanzelfsprekend om per opgave alle relevante stakeholders en indien nodig de bestuurders te betrekken en daar afstemming mee te zoeken. Samenwerking met collega’s van andere clusters (bijvoorbeeld de cluster Ontwikkeling, Ruimte en Wegentiteit) heb je hoog in het vaandel staan, waarbij een goede overdracht van jouw producten aan de collega’s die zorgen voor realisatie en beheer een vanzelfsprekendheid is.

Limburg op mobiliteitsgebied verder brengen is jouw drijfveer. Creatief waar dat kan en kritisch waar het moet zoek jij steeds de voor Limburg beste oplossingen, waarbij die oplossingen ook buiten het themaveld ‘infrastructuur’ kunnen liggen. De afweging wel of geen infrastructuurproject maken we in het kader van de Mobiliteitsaanpak. Dat is de nieuwe benadering van de Provincie Limburg van Mobiliteit. Dit heeft geresulteerd in het Mobiliteitsplan Limburg “Slim op wegen naar morgen” die op 23 februari 2018 door Provinciale Staten is vastgesteld. De mobiliteitsaanpak is volop in ontwikkeling en kenmerkt zich door een integrale kijk op de mobiliteitsopgaven die de Provincie Limburg heeft. Je vindt het leuk om mee te denken over de verdere uitwerking van deze aanpak, die samen met je nieuwe collega’s uit te dragen en daar, vanuit jouw eigen opgaven, invulling aan te geven.

Gewenst Profiel:
– Je bent creatief en hebt oog voor mogelijkheden om innovatie en vernieuwing te brengen in het mobiliteitsbeleid van de provincie Limburg.
– Je bent proactief en effectief; je vindt het vanzelfsprekend om afstemming te zoeken en komt gezamenlijk met anderen tot resultaten. Daarbij hou je je eigen doelen wel voor ogen.
– Je vindt het leuk om in een bestuurlijke en projectomgeving te werken en je zoekt (en vindt) daarin je eigen weg.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je bent zo spoedig mogelijk na gunning van de opdracht 5 dagen (40 uur) per week beschikbaar voor de uitvoering van de werkzaamheden.
– Je beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde HBO opleiding gerelateerd aan Mobiliteit op technisch of verkeerskundig gebied.
– Je hebt in de periode 2010 – 2017 heeft u minimaal 3 jaar ervaring op het gebied projectmanagement van infrastructuurprojecten.
– Je hebt minimaal 3 jaar ervaring opgedaan bij een gemeentelijke of provinciale organisatie.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt minimaal 3 jaar ervaring opgedaan als projectleider van infrastructurele projecten.
– Je hebt minimaal 3 jaar ervaring opgedaan in een gemeentelijke of provinciale organisatie.
– Je hebt 3 jaar ervaring met integraal proces- en projectmanagement (integrale en complexe projecten). Specifiek aandachtspunt hierbij is de projectbeheersing.
– Je hebt kennis van de regio (provincie Limburg) door woonplaats verkregen of door werkervaring in deze regio. Landelijke succeservaringen zijn geen garantie voor succes in Limburg.
– Je beschikt over gecertificeerde vaardigheden op het gebied van proces- en procesmanagement.

Competenties:
– Bestuurlijk sensitief
– Je hebt ervaring met bestuurlijk en ambtelijke processen in overheidsorganisaties
– Je hebt ervaring met ambtelijk bestuurlijk samenspel
– Je hebt sterke communicatieve vaardigheden
– Omgevingsbewust
– Resultaatgericht
– Flexibel

Interviewcriteria:
– Je bent in staat om een project op een proces- & projectmatige wijze te organiseren en het tactisch en strategisch overzicht te houden.
– Je bent in staat om flexibiliteit te betrachten waar dat kan en standvastig is waar dat moet.
– Je bent in staat om commitment te verkrijgen bij stakeholders en bestuurders(s).
– Je bent in staat om draagvlak te creëren.
– Je bent in staat verantwoordelijkheid te nemen en verantwoording af te leggen.
– Je bent in staat in matrix te werken (samen met andere clusters / partijen een project succes af te ronden en over te dragen voor de vervolgfase).
– Je bent in staat om de bestuurders op een goede wijze te informeren (advies, memo voor routineoverleg, nota’s voor Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten).

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Maastricht
Startdatum: 17-05-2018
Duur: 12 maanden
Optie op verlenging: 6 maanden
Inzet: 40 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 17-04-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 26-04-2018

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.