Aanvraag 20120314
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum6 maart 2017
Opdrachtgever
Lokatie,
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

Beschrijving Opdrachtgever:
Het OM is een landelijke organisatie verdeeld over tien arrondissementen. Deze zijn gelijk aan de tien regionale eenheden van de politie. Daarnaast is er een landelijk parket dat zich richt op de bestrijding van (internationaal) georganiseerde misdaad, en een functioneel parket dat criminaliteit bestrijdt op het gebied van milieu, economie en fraude. De meeste verkeersovertredingen en –misdrijven worden behandeld door de centrale verwerking OM.
Op de tien arrondissementsparketten beoordelen officieren van justitie, ondersteund door administratieve en juridische specialisten, de enkele honderdduizenden zaken die jaarlijks binnenkomen. De zaken waarin hoger beroep wordt aangetekend komen bij een van de vier vestigingen van het ressortsparket. Daar heet de vertegenwoordiger van het OM ‘advocaat-generaal’. De parketten worden geleid door hoofdofficieren van justitie en een hoofdadvocaat-generaal. De landelijke leiding van het OM berust bij het College van procureurs-generaal (het College) in Den Haag. De minister van Veiligheid en Justitie is politiek verantwoordelijk voor het OM. Hij bepaalt samen met het College de prioriteiten in de opsporing en vervolging. In totaal werken ongeveer 5.000 mensen bij het OM.
Aan het hoofd van het OM staat het College van procureurs-generaal. Het College is verantwoordelijk voor heel het OM en legt zich toe op de formulering van nieuwe handhavingsrichtlijnen en het ontwikkelen van het opsporings- en vervolgingsbeleid. De zorg voor de organisatie en de bedrijfsvoering ligt eveneens bij het College. De parketten staan onder leiding van een hoofd van een bedrijfsonderdeel die verantwoordelijk is voor de primaire taken van een arrondissement of ressort of een landelijk werkend onderdeel.
De onderdelen van het OM kennen ieder een eigen dynamiek, aandachtsgebieden en, in sommige gevallen, specialismen. Voor een nader profiel van het OM verwijzen wij naar de website van het Openbaar Ministerie: www.om.nl

Beschrijving directie/afdeling:
De afdeling PPO voert binnen het OM de projecten en programma’s uit. Binnen deze projecten of programma’s werken meerdere parketten en/of externe partijen tijdelijk samen, onder aanvoering van een project- of programmamanager. Het resultaat van een programma of project is bijvoorbeeld een doorgevoerde verandering binnen de organisatie, het invoeren van een nieuwe of gewijzigde wet of het neerzetten van een nieuwe werkwijze voor parketten. PPO heeft meerdere functies: Projectleider; Programmamanager en Projectmanagementondersteuning (secretaris/secretaresse). Projectleiders en programmamanagers geven leiding aan één of meerdere teams en voeren regie op het behalen van het projectresultaat binnen de grenzen van tijd, geld en kwaliteit. De afdeling is georganiseerd als een pool, waarbij interne opdrachtgevers van projecten of programma’s medewerkers inzetten voor de duur van het project.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel:
Het OM werkt sinds 2013 in het programma OM2020 aan de ontwikkeling van een duurzaam, toekomstbestendig OM, dat een optimaal maatschappelijk rendement genereert en daarbij zo efficiënt mogelijk presteert. Binnen het programma OM2020 ligt de focus op het ontwikkelen van de organisatie langs de lijnen van vijf werkomgevingen (Productie, Interventies, Onderzoeken, Ondermijning, Hoger beroep). De inrichting van iedere werkomgeving wordt afgestemd op een
specifiek type strafzaak dat er in wordt behandeld. In de ontwikkeling van de organisatie en de medewerkers staat de strafzaak en de professionaliteit waarmee deze wordt behandeld centraal. Het programma Strafvordering OM2020 sluit hierbij aan en richt zich op het versterken van de juridische en organisatorische kwaliteit en uitvoering van de meest essentiële processen binnen de werkomgevingen. Wij noemen dit ook wel de kritische processen. In de uitvoering van de kritische processen zijn afgelopen periode verschillende kwetsbaarheden aangetoond. Denk daarbij aan de uitvoering van een bevel tot gevangenneming, de afname van DNA bij veroordeelden, de behandeling van beslag of de zorgvuldigheid waarmee de OM-strafbeschikking wordt toegepast. Deze kwetsbaarheden raken het fundament van de taken van het OM; het nemen van de juiste juridische beslissingen volgens de vastgestelde spelregels. Strafvordering OM2020 sluit aan bij een gevoelde noodzaak dat fundament te verstevigen; met het wetboek van Strafvordering als vertrekpunt en de betrokkenen in het vizier. Voor de uitvoering van het programma zijn wij op zoek naar ervaren projectleiders, die ingezet worden op de verbetering van de te onderscheiden kritische processen. Met de prioriteiten die zijn gesteld worden in 2016 en 2017 de kritische processen OM-strafbeschikking, Beslag, DNA en Executie behandeld. De te werven projectleider wordt bij voorrang ingezet op het beslag-proces (en mogelijk tevens de OM-strafbeschikking).
Het programma Strafvordering OM2020 wordt geleid door de twee leden van de topstructuur van het OM (concerndirecteur Operatien en Organisatie en een lid van de rechterlijke macht). Om de borging in de lijnorganisatie te versterken zijn conform de OM-governance per kritisch proces twee opdrachtnemers benoemd, te weten een plaatsvervangend Hoofdofficier en een directeur Bedrijfsvoering. De programmaleiding wordt ondersteund door een programmamanager, die leiding geeft aan projectleiders en het programmateam.

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden:
Per kritisch proces stelt programma Strafvordering OM2020 – samen met de betrokken professionals – de parketten in staat om noodzakelijke verbeteringen door te voeren in de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving en om de kwaliteit van uitvoering vervolgens te borgen.
Het programma realiseert dit op elk kritisch proces, door kader stellend en normerend te werk te gaan, door te werken op basis van feiten (data) en door gecoördineerd verbetermaatregelen landelijk te ontwerpen en lokaal toe te passen. Dit stimuleert een leercultuur, wat de borging, sturing en bestendiging ten goede komt.
Per kritisch proces –worden steeds dezelfde stappen doorlopen. Te weten: Vaststellen strafrechtelijk kader, een analyse per parket, het ophalen van best practices, het ontwikkelen van een professionele standaard en het landelijk vaststellen van kritische prestatie indicatoren . Kortom, we zetten met elkaar een ontwikkelproces in, waarin de zaak én het professioneel handelen centraal staan.

Van de projectleider wordt in het op orde brengen van het kritisch proces ‘beslag’ verwacht dat hij/zij:
– De uitvoeringspraktijk in lijn brengt met het strafvorderlijk kader. Dit omvat zowel hardere aspecten (processen, logistiek- en IV/ICT ondersteuning) als zachtere aspecten (gedrag, discipline, leiderschap, bejegening).
– In samenwerking met o.a. procestrekkers en auditgroep inzicht creëert in landelijke en lokale prestaties
– Verbeterscenario’s test middels pilots, leerateliers e.d.
– Indicatoren en normen vaststelt binnen de keten (binnen en buiten het OM)
– Verbetermaatregelen implementeert (bv n.a.v. rapport ombudsman)
– Ambities op beslagproces bespreekt in planningsgesprekken Ruit.

Specifieke taken binnen project beslag:
– Projectsturing en planning, vanuit planmatig overzicht en ontwikkelen aanpak op de verschillende ontwikkellijnen binnen beslag
– Schrijven van stukken: projectplan, voorbereiding besluitvorming, pilotplan e.d.
– Verbeteringen sturen en initiëren en mede ontwikkelen op basis van uitkomsten nulmeting.
– Voorbereiding besluitvorming
– Uitvoeren en begeleiden van ontwikkel en implementatie-activiteiten
– Afstemming met aanpalende projecten, uitvoering en betrokken stafdisciplines

Van de projectleider wordt in het op orde brengen van het kritisch proces ‘strafbeschikking’ verwacht dat hij/zij:
– De uitvoeringspraktijk in lijn brengt met het strafvorderlijk kader. Dit omvat zowel hardere aspecten (processen, logistiek- en IV/ICT ondersteuning) als zachtere aspecten (gedrag, discipline, leiderschap, bejegening).
– Vastgestelde landelijke en lokale verbeterplannen regisseert en beheerst
– Verbetermaatregelen onderzoekt, bijstelt en/of implementeert, bv:
o Uniformering registratie en procesgang
o Ondersteuning nieuwe werkwijzen (training, beschikwijzer, verhoorprotocol e.d.)
o IV/ICT maatregelen
o Stuurinformatie en sturingsmaatregelen (vaststellen indicatoren, inrichten dashboards ed.)
o Vakinhoudelijk leiderschap vormgeven door casuïstiek te bespreken
o Executie, verzet en herbeoordeling

Specifieke taken binnen project OM-Strafbeschikking:
– Projectsturing en planning landelijke werkgroepen verbeterplan (sturing, verbinden, eigen inzet)
– Verbeteringen sturen en initiëren en mede ontwikkelen op basis van uitkomsten nulmeting.
– Voorbereiding besluitvorming
– Uitvoeren en begeleiden van ontwikkel en implementatie-activiteiten
– Afstemming met aanpalende projecten, uitvoering en betrokken stafdisciplines

Verwachtingen t.a.v. profiel Projectleider:
– effectieve leiding en planning, efficiënte inzet van mensen en middelen, toegekende budgetten en nauwgezette (kwaliteits- en voortgangs) bewaking
– (project)medewerkers op adequate wijze ondersteunen en aansturen
– begeleiding van en toezicht op (werken van) externen
– gestructureerd werkoverleg en adequate (interne) communicatie
– inhoudelijke, procesmatige en procedurele voorbereiding van besluitvorming in de verschillende fasen van project
– opleveren van management- en sturingsinformatie en geven van advies
– vastlegging stand van zaken en analyse relevante context, markten, informatie en ontwikkelingen
– onderzoek naar probleem- en doelstellingen
– formulering (eind)resultaten en benoemen kritische succesfactoren
– formulering projectopdracht onderzoek naar politieke en/of organisatorische haalbaarheid uitvoeren
– plan van aanpak en opstellen (definiëren fasen, benoemen deelprojecten/-producten, projectstructuur- en organisatie, bepalen financiën en globale planning), waarbij rekening wordt gehouden aanpalende projecten en met relevante politieke of organisatorische vraagstukken
– opstellen gedetailleerde (implementatie en realisatie)-plannen, (stroom)schema’s, instructies, draaiboek en dergelijke
– implementatie en realisatie van plannen
– opstellen van instructies, richtlijnen en handboeken voor en opleiding van gebruikers (beheer)
– bijstellen en uitwerken van voorschriften en (rand)voorwaarden voor evaluatie, monitoring, uitvoering en toepassing
– evaluatie van implementatie en realisatie project en van (effectiviteit) projectresultaten en advies
– advies voor verbetering en bijstelling (aanpalend) beleid, processen, producten en diensten
– monitoring beheer- en onderhoudsproces en voorstellen voor optimalisatie
– zorgdragen voor implementatie op alle bedrijfsvoering aspecten.

Functie eisen (knock- out Criteria):
– Je hebt minimaal een afgeronde academische opleiding.
– Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met leiden van complexe projecten (complex in de zin van veel stakeholders, groot projectteam, diverse belangen).
– Je beschikt over een certificaat van Prince 2

Functie wensen (Gunningscriteria):
– Je hebt ervaring als projectleider binnen organisaties die opereren binnen strafrechtketen.
– Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met projectmanagement
– Je hebt minimaal 3 ervaring met werken in een politieke/bestuurlijke omgeving.

Competenties:
– Resultaatgerichtheid
– Besluitvaardig
– Analyserend vermogen
– Samenwerken
– Netwerken
– Voortgangscontrole
– Plannen en organiseren
– Omgevingsbewustzijn
– Overtuigingskracht
– Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
– Flexibel en stressbestendig
– De projectleider moet kunnen omgaan met weerstand
– De projectleider moet medewerkers kunnen enthousiasmeren voor veranderingen als gevolg van digitaal werken

Inzet:
Minimaal 24 uur per week (mogelijk 36 uur – als de praktijk meer vraagt)

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag / Utrecht (50/50)
Startdatum: zsm
Duur: 24 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 24-36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 23-02-2017
Sluitingstijd: 09.00 uur
Gesprekken: Week 9/10

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
• CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
• Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
• Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
• Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.
• Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
• Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
• Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.