Aanvraag 20121559
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum27 november 2017
Opdrachtgever
Locatie,
Expertisegebied
Aanvraagomschrijving

De Opdrachtgever:
Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW). NDW levert een bijdrage aan maatschappelijke effecten op het gebied van mobiliteit, open data en efficiency van de overheid. Deze zijn benoemd in de preambule van de samenwerkingsovereenkomst: NDW draagt bij aan het realiseren van een betere bereikbaarheid en verkeersdoorstroming, het verminderen van geluidshinder, het verbeteren van de luchtkwaliteit en het realiseren van een grotere verkeersveiligheid. NDW voert vaak aanbestedingstrajecten uit namens partner-overheden, en vaak in gezamenlijkheid namens meerdere overheden tegelijk. De partners van NDW zijn: Rijkswaterstaat, alle provincies, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Vervoersregio Amsterdam, en de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. NDW is administratief ondergebracht bij Rijkswaterstaat. NDW is een publiek-publieke samenwerking van en voor wegbeheerders.

Doel van het NDW:
– Het bereiken van efficiency door schaalvoordelen, inkoopkracht, kennisbundeling en voorkomen van redundantie in de uitvoering tussen individuele wegbeheerders.
– Het vergroten van maatschappelijke effecten door samenwerking door overheden onderling en tussen overheden en marktpartijen.
– Het vergroten van publieksgerichtheid richting weggebruikers door onnodige barrières tussen wegbeheerders en marktpartijen weg te nemen.
– Het versterken van beleidsmatige activiteiten van overheden door beter inzicht in verkeersgegevens.

Socrates 2.0:
SOCRATES2.0 is een grootschalige proef met innovatieve verkeersdiensten in regio Amsterdam. Dit is een vervolg op Praktijkproek Amsterdam. Betere routeadviezen, snelheidsadviezen en duidelijke informatie voor de weggebruikers over wegwerkzaamheden en calamiteiten. Dat is de inzet van een nieuwe samenwerking tussen de overheden in de Metropoolregio Amsterdam en een aantal internationale bedrijven, waaronder TomTom Groep, HERE Technologies en BMW Groep. Op 7 juli besloot de Europese Commissie de proef mede te financieren. In eerste instantie gaat het om een proef waaraan meer dan 6.000 weggebruikers in en rond Amsterdam zullen deelnemen. De proef moet in 2019 van start gaan.
A. Gegevens delen: Om tot de nieuwe diensten te komen gaan de verkeerscentrales in de Amsterdamse regio, internationale navigatiebedrijven, serviceproviders en autofabrikant BMW Groep samenwerken. Zij delen verkeersgegevens, routeadviezen en maatregelen op het gebied van verkeersmanagement. De nieuwe diensten gaan over een gezamenlijk snelheidsadvies, routeadvies, advies bij verkeershinder en bij calamiteiten. Deze nieuwe diensten worden in de komende anderhalf jaar ontwikkeld en in 2019 op grote schaal in en rond Amsterdam getest. Daarna zijn er vervolgproeven in de regio’s van München, Kopenhagen en Antwerpen. De samenwerking en de proeven vinden plaats onder de naam SOCRATES2.0.
B. Vlotte en veilige doorstroming: De verwachting is dat de samenwerking voor verkeersdeelnemers leidt tot betere verkeersdiensten en betere verkeersinformatie. Voor de deelnemende overheden leidt het tot betere en goedkopere verkeersinformatie en verkeersmanagement. Voor de marktpartijen zal de samenwerking leiden tot nieuwe marktmogelijkheden. De samenwerking komt voort uit een gezamenlijk streven naar een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer, die ten goede komt aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van de Metropoolregio Amsterdam.
C. Smart Mobility: De nieuwe proef maakt deel uit van de Praktijkproef Amsterdam. Eerder deed de Praktijkproef Amsterdam grootschalige praktijktesten met het integreren van innovatieve systemen in de auto en langs de weg. Dat past in de ambitie van de deelnemende wegbeheerders om dergelijke systemen, onder de noemer Smart Mobility, uit te proberen en bij bewezen succes ook te implementeren.

Omschrijving Opdracht:
Projectmanagement van het ‘Pilot Design’ van SOCRATES2.0. De focus van de werkzaamheden ligt op het tactische niveau en beschrijft wat er precies in de verschillende pilots gecreëerd, getest en geëvalueerd moet worden, uiteraard gebaseerd op hetgeen in andere activiteiten opgesteld is. Heel concreet gaat het hier over de verschillende vormen van samenwerken in de verschillende pilot, de verschillende intermediairs, het ontwikkelen van een data exchange protocol, het ontwikkelen van een common operational picture (en misschien zelfs wel de toezichthoudende rol met certificerende en controlerende elementen). De specifieke focus van de werkzaamheden van deze projectmanager in gericht op de VM processen en systemen / ICT en kennis van verkeercentrale processen en systemen.

Standplaats:
Haarlem/Utrecht. Vaste dag in de week, nl. iedere dinsdag, verplichte werklocatie Haarlem en iedere vrijdag verplichte werklocatie Utrecht. Op andere dagen kan Utrecht of Haarlem de werklocatie zijn. Ook dien je in eigen persoon, geregeld aanwezig te zijn bij de internationale overleggen binnen de uitvoering van de beschreven werkpakketten. Je agenda mag daartoe geen beletsel zijn.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je beschikt aantoonbaar over minimaal WO-werk- en denkniveau.
– Je hebt aantoonbare ervaring met Smart Mobility / Intelligente transport systemen.
– Je hebt aantoonbare ervaring met internationale Markt – Overheid verhoudingen / allianties / samenwerkingsagenda’s.
– Je bent beschikbaar conform wervingsprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen).

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt aantoonbare ervaring met Traffic Management 2.0 / Enhanced Traffic Management / Interactief verkeersmanagement.
– Je hebt aantoonbare ervaring met gedragsbeïnvloeding / Gamification / Incentive programs.
– Je hebt aantoonbare ervaring met toezicht / certificering / kwaliteitscontrole / type test programma’s.
– Je hebt minimaal vijf jaar aantoonbare ervaring met tactisch / operationeel verkeersmanagement.
– Je hebt aantoonbare ervaring met route informatiediensten.
– Je hebt aantoonbare ervaring met relevante ICT (ICT architectuur, cloud oplossingen, API’s, data exchange, communicatie protocollen etc.)
– Je hebt conceptuele en operationele kennis van verkeermanagement (VM) processen en -systemen in de verkeerscentrales van RWS WNN, Provincie Noord-Holland of gemeente Amsterdam (PPA regio).
– Je bent in staat om strategische concepten door te vertalen in tactisch en operationele processen.
– Je bent expert op het gebied van ontwerp en implementatie van complexe regel algoritmes voor netwerk management systemen.

Competenties:
– Flexibele houding en inzetbaarheid
– Betrokken teamspeler met grote mate van zelfstandigheid
– Sterk analytisch vermogen
– Oplossingsgericht
– Effectieve communicatie vaardigheden

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Utrecht / Haarlem
Startdatum: zsm
Duur: 31-05-2018
Optie op verlenging: 1 x 7 maanden
Inzet: 18 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 22-11-2017
Sluitingstijd: 14:00
Intakegesprek: NNB

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.