Aanvraag 20121221
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum4 december 2017
Opdrachtgever
Locatie,
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

Opdracht Omschrijving:
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het cluster Field Services & Logstics van de afdeling Infrastructuur & Services (I&S), organisatorisch ondergebracht in het Diensten Centrum Operations (OPS) van het Joint IV Commando (JIVC), de ICT dienstverlener van Defensie. Het cluster Field Services en Logistics is verantwoordelijk voor het uitvoeren van wijzigingen en oplossen van incidenten aan de werplekmiddelen en -infrastructuur op klantlocaties in Nederland, Duitsland en het Caribisch gebied. Ook is het cluster verantwoordelijk voor de afroep, opslag en distributie van werkplekmiddelen.

Jouw Profiel:
a. Je draagt zorg voor de kwaliteit en kwantiteit van de medewerkers uit de unit, door;
– Op te treden als leidinggevende van de medewerkers binnen de unit.
– Het begeleiden van de medewerkers van de unit in hun functioneren door het houden van functie-introductie, functionering- en beoordelingsgesprekken.
– Het begeleiden bij eventuele rechtspositionele consequenties van positieve dan wel negatieve beoordelingen.
– Het tijdig publiceren van vacante functies, werven, selecteren en introduceren van nieuwe medewerkers.
– Het coachen en stimuleren van medewerkers in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.
– Het voeren van coaching gesprekken.
– Het begeleiden van medewerkers bij het maken van individuele opleidingsplannen.
– Het ondersteunen van medewerkers bij het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan.
– Het opstellen, afstemmen en uitvoeren van een capaciteitsplan, opleidingsplan en verbeterplan voor de unit.
– Het initiëren en-/of participeren in overlegvormen die tot doel hebben het verbeteren van de professionaliteit van de unit.
– Het vorm geven aan kennis- en competentiemanagement binnen de unit.
– Het participeren in kennis- en competentieclusters binnen I&S.
– Het begeleiden van re-integratietrajecten binnen de unit.
– Het zichtbaar preventief en actief sturen op het voorkomen van uitval of verzuim.
– Het opstarten en uitvoeren van verzuimbegeleiding bij langdurig zieken.
– Het begeleiden van outplacement trajecten van medewerkers.
– Het uitvoeren van richtlijnen en werkafspraken.
– Het zorg dragen voor een evenwichtige taakverdeling tussen de medewerkers en het zorg te dragen voor de beschikbaarheid van (hulp)middelen voor medewerkers die benodigd zijn om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.
– Het zorg dragen voor de inrichting vaneen overlegstructuur, informatie-uitwisseling en informatieverstrekking binnen de unit.
– Het verzorgen van appreciaties als toelichting op de resultaten van personele KPI’s.
b. Je wijst opdrachten toe aan je medewerkers (allocatiemanagement), door;
– Het, in overleg met de planners en het clusterhoofd, vaststellen van de omvang en de kwaliteit van de benodigde capaciteit aan medewerkers binnen de unit.
– Het afstemmen met de planners en het clusterhoofd over en het sturen op een structurele aansluiting tussen vraag en aanbod van kennis, kunde en gedrag, rekening houdend met de technologische ontwikkelingen.
– Het periodiek overleggen met productverantwoordelijken en/of projectleiders/managers over het functioneren van de toegewezen medewerkers en het zo nodig bijsturen of opnieuw aantrekken en toewijzen van medewerkers.
– Het periodiek overleggen met procesverantwoordelijken over de werking en verbetering van de processtappen die worden uitgevoerd door de medewerkers binnen de unit.
– Het in overleg met de planner, inhuren van personele capaciteit bij andere JIVC onderdelen of externe bedrijven (via de inhuurdesk).
– Het periodiek afstemmen van vraag en aanbod met andere units om te komen tot een optimale inzet van de personele capaciteit.
– Het bewaken van en sturen op een optimale inzet van de medewerkers.
– Het inzichtelijk maken en houden van de beschikbare capaciteit.
c. Je draagt bij aan de ontwikkeling van het cluster, door;
– Het participeren in unit-overstijgende overlegvormen.
– Het bijdragen aan het operationaliseren van geldend beleid binnen het cluster.
– Het adviseren van het clusterhoofd, met een specifieke verantwoordelijkheid voor de HR processen.
– Het doen van voorstellen voor het optimaliseren van het functioneren van het cluster.
– Het leveren van bijdragen aan rapportages, bedrijfsplannen en unit-overstijgende activiteiten.
d. Je bent verantwoordelijk voor de prestaties van jouw unit;
– Je draagt zorg voor een marktconforme productiviteit van elke medewerker binnen jouw unit.
– Je organiseert, controleert en stuurt bij op realisatie van de vereiste kwaliteitsnormen.
– Je borgt een tijdige uitvoer en administratieve afhandeling van de werkopdrachten.
– Je garandeert een veilige werkomgeving.
– Je draagt uit, organiseert en controleert dat medewerkers binnen je unit integer handelen op zowel zakelijk als sociaal gebied.
e. Je hebt zitting in het MT FSL.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je hebt minimaal een afgeronde HBO-opleiding richting Bedrijfskunde dan wel Informatica of Personeelsmanagement.
– Je bent in het bezit van een actueel ITIL certificaat.
– Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in een leidinggevende functie binnen een ICT omgeving.
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met procesgericht werken binnen een ICT omgeving ervaring.
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in het toewijzen aan en overdragen van werkopdrachten aan medewerkers.
– Je bent in het bezit van rijbewijs B.
– Je bent minimaal 38 uur per week beschikbaar.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt kennis van de defensieomgeving.
– Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met coaching en coachingstechnieken.
– Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met procesmatig werken.
– Je hebt aantoonbare werkervaring in het vakgebied werkplekbeheer .

Competenties:
– Communiceren
– Plannen en organiseren (expert)
– Ontwikkelen medewerkers (expert)
– Mensgericht (expert)
– Verantwoordelijk
– Initiatief
– Samenwerken

Inzet Periode:
Schatting 1680 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1680 uur is slechts indicatief.
De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn.
Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd.

Screeningsniveau:
Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B.

Uitgangspunten Wet DBA:
Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller).
De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Stroe of Amersfoort (werkzaamheden uit te voeren op diverse locaties in (Noord)Oost Nederland en Utrecht).
Startdatum: z.s.m. na screening, ca. december.
Duur: 1680 uur
Optie op verlenging: Ja
Inzet: 38 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 20-09-2017
Sluitingstijd: 14:00
Intakegesprek: week 40/41

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.